Nya böcker

Här presenterar vi fortlöpande nya böcker:

 

Sinnlighetens närvaro – Luther mellan kroppskult och kroppsförakt

En sinnlig, erotisk och humoristisk person som uppskattade livets goda och såg musik, god mat, vin och sexualitet som ett värn mot tvivel och missmod.

Forskaren, prästen och etikprofessorn Elisabeth Gerle ger i sin nya bok en bild av Martin Luther som vi inte möter så ofta.

I boken för Gerle ett kritiskt samtal med Luther och samtida teologer från olika delar av världen, som på olika sätt intresserar sig för synen på kropp och erotik.

Hennes bok är den fjärde i forskningsprojektet om Luthersk teologi och etik i en postkristen tid

För mer information kontakta: elisabeth.gerle@svenskakyrkan.se  tel  0708- 35 88 90 www.elisabethgerle.se

Comprehending Christian Zionism: Perspectives in Comparison.

Göran Gunner & Robert O. Smith (Editors). Fortress press 2014. The issue of Christian Zionism is one that is fiercely debated within theology, the church, politics, and society. Comprehending Christian Zionism brings together an international consortium of scholars and researchers to reflect on the network of issues and topics surrounding this critical subject. The volume provides a lens on the history of Zionism within Christian theology and offers a constructive, multidimensional path for assessment and introspection around the meaning of Zionism to Christian faith and practice.

 

 

Justification in a Post-Christian SocietyCarl-Henric Grenholm & Göran Gunner (Editors) Pickwick Publications. Church of Sweden Research Series 8. Wipf and Stock 2014

Since the Reformation in the sixteenth century, Lutheran traditions have had a great impact on culture and politics in many societies. At the same time Lutheran churches have impacted personal faith, basic morality, and ethics. Modern society, however, is quite different from the time of the Reformation.How should we evaluate Lutheran tradition in today's Western multicultural and post-Christian society? Is it possible to develop a Lutheran theological position that can be regarded as reasonable in a society that evidences a considerable weakening of the role of Christianity? What are the challenges raised by cultural diversity for a Lutheran theology and ethics? Is it possible to develop a Lutheran identity in a multicultural society, and is there any fruitful Lutheran contribution to the coexistence of different religious and nonreligious traditions in the future?

Lutheran Identity and Political Theology, Carl-Henric Grenholm, Göran Gunner (Editors)  Pickwick Publications. Church of Sweden Research Series 9. Wipf and Stock 2014.

Lutheran tradition has in various ways influenced attitudes to work, the economy, the state, education, and health care. One reason that Lutheran theology has been interpreted in various ways is that it is always influenced by surrounding social and cultural contexts.In a society where the church has lost a great deal of its cultural impact and authority, and where there is a plurality of religious convictions, the question of Lutheran identity has never been more urgent. However, this question is also raised in the Global South where Lutheran churches need to find their identity in a relationship with several other religions. Here this relationship is developed from a minority perspective.Is it possible to develop a Lutheran political theology that gives adequate contributions to issues concerning social and economic justice? What is the role of women in church and society around the world? Is it possible to interpret Lutheran theology in such a way that it includes liberating perspectives? These are some of the questions and issues discussed in this book.

 

Claesson, Urban & Neuhaus, Sinikka (red.) Minne och möjlighet. Kyrka och historiebruk från nationsbygge till pluralism. Göteborg: Makadam bokförlag.

Historiska berättelser skapar nationer, det är välbekant. De skapar också kyrkliga gemenskaper. Hur kyrkan i Sverige under modern tid legitimerats historiskt har ännu inte analyserats på ett samlat sätt. Med Minne och möjlighet etablerar forskare inom kyrko­historia, exegetik och etik ett nytt svenskt forskningsfält: »kyrkligt historiebruk«.Efter två inledande teoretiska kapitel tar boken sin startpunkt i den nationella mobiliseringens tidevarv under decennierna runt sekelskiftet 1900. Staten sökte då integrera sin befolkning med gemensamma berättelser om folk och kungamakt, medan Svenska kyrkan och dess församlingar strävade efter att legitimera sig som hela folkets kyrka. När folkhemmet sedan etable­rade sig som övergripande tolkningsram under 1930-talet kunde däremot kyrkan träda fram som motberättelse på ett tydligare sätt. I stället för den nationella historien betonades den universella kyrkans historia. Som ett tredje tema analyseras hur en ny fas av avreglering och allt svagare nationell integrationskraft påverkat kyrkligt historiebruk. Det svenska folkhemmet är från och med 1980-talet inte lika självklart. Vilka nya minnen lyfts här fram som nyckel till nya kyrkliga möjligheter?

 

Information: urban.claesson@svenskakyrkan.se

 

Johannesson, Karin. Helgelsens filosofi. Om andlig träning i luthersk tradition. Stockholm: Verbum.

I helgelsens filosofi behandlar Karin Johannesson luthersk spiritualitet och frågan om hur helgelsen kan förstås inom ramen för luthersk teologi och etik. I dagens efterkristna samhälle har kristna trosuppfattningar minskat i betydelse, samtidigt märks ett tilltagande intresse för andlighet i olika former. Syftet är att undersöka huruvida andlig träning och fördjupning kan anses vara uttryck för en luthersk tradition.
 
I helgelsens filosfi ingår i en serie om böcker om Luthersk teologi och etik - i ett efterkristet samhälle. Böckerna är resultat av ett projekt vid Uppsala universitet som genomdrivits i samverkan med Svenska kyrkans forskningsenhet. Verbum ger ut flera böcker i serien under 2014 och 2015.

Information: Karin.Johannesson@teol.uu.se

 

   

Stenström, Hanna (red.) Religionens offentlighet. Om religionens plats i samhället. Skellefteå: Artos & Norma bokförlag.

 

Religionerna spelar idag en tydlig roll i offentligheten, i Sverige och internationellt. Det är inte längre självklart att religion försvinner, kyrkorna krymper och tron blir något privat, i ett modernt samhälle. Utvecklingen tar sig i stället många andra uttryck. Ett  är exempelvis att kyrkor i Sverige offentligt tar ställning för en generös flyktingpolitik eller mot försämringar i den svenska välfärden, ett annat är pressdebatter om religiösa inslag vid skolavslutningar, omskärelse av pojkar och Guds existens. Ytterligare ett uttryck är religiöst legitimerat våld och terror, ett annat är den centrala roll muslimska föreställningar om människans värdighet spelade för demokratiaktivister under den arabiska våren. 

Religionens offentlighet. Om religionens plats i samhället behandlar denna utveckling och de frågor den väcker ur samhällsvetenskapliga, historiska, filosofiska och religionsvetenskapliga perpektiv. Med förankring i svensk och internationell forskning beskrivs utvecklingen och diskuteras utifrån konkreta exempel. Konstruktiva förslag ges till hur religiösa organisationer och individer kan delta i offentliga samtal och samhälleligt liv.  

 

Information: hanna.stenstrom@teol.uu.se

 

Gods and Arms

 

Nordquist, Kjell-Åke (ed.) Gods and Arms
On Religion and Armed Conflict. Eugene: Pickwick publications, 2013.

 
This book brings together a variety of perspectives on how religion can be related to violence and war—both in a destructive and constructive way. Religion can justify and mobilize violence—even terrorism or guerilla wars—just like political ideology. But how is such a link between religion and violent behavior established in the first place? How can we go further in understanding this possible connection between religion and war?

Is religious peace work just the flip side of religious support of war? Or can peace work be informed by knowing about how religion promotes violence and war? In the search for answers to the puzzle of religion and war, it is easy to focus on conflict and war situations, but maybe there is as much to learn from peace work as from war studies? Therefore, this book also analyses religious peace work from different contexts.

The multifaceted presence of religion in conflict situations—whether justifying violence or promoting peace—is illustrated in this book using a variety of situations, in an enlightening panorama of one of today's must puzzling social connections: religion and armed conflict.

 

Information: goran.gunner@svenskakyrkan.se

 

The Real Church

Hegstad, Harald. The Real Church
An Ecclesiology of the Visible.
Eugene: Pickwick publications, 2013.

What does it mean to believe in the church? What is the relationship between the church we believe in and the church we experience? Is there an invisible church that is different from the visible?

This book is an argument for an ecclesiology of the visible. The only church, the real church, is a concrete reality made up of people, just like any other fellowship. What distinguishes it as church is the presence of the triune God among those who gather in the name of Jesus, making it a sign and anticipation of the fellowship of the kingdom of God.

From this premise Dr. Hegstad analyzes such issues as the relationship between church and world, mission and diakonia, church as fellowship and organization, ministries in the church, worship, and the unity of the church, as well as discussing the relationship between a sociological and a theological understanding of the church.

Information: goran.gunner@svenskakyrkan.se

 

Anne-Louise Eriksson, Göran Gunner, & Niclas Blåder (eds), Exploring a Heritage. Evangelical Lutheran Churches in the North. Eugene: Pickwick publications, 2012.

 

From a historical perspective, similarities among the Lutheran churches in Denmark, Iceland, Norway, and Sweden are easily understood. But these previously homogeneous northern societies, built on a Lutheran tradition with close ties between church and state, are now considered to be among the most secular in the world, as well as being impacted by a growing presence of other religions. These changes present a major challenge to the churches concerning how to relate to the state and how to be a "folk church."

The goal of this volume is to explore how Lutheran identity presently shapes churches in the north. What are the burning issues engaging these churches at the beginning of the third millennium? Are there signs that they are affected by the global emergence of a theology and practice commonly known as Neo-Pentecostal or Charismatic? What is the situation for women in these churches embedded in societies ranked among the world's most egalitarian? In what ways does their Lutheran heritage influence how these churches shape themselves today?

The point of departure for this study is not a predetermined, normative understanding of what a Lutheran church is or should be, but the fact that the churches presented here represent what "Lutheranism" is today in this part of the world.

Information:     goran.gunner@svenskakyrkan.se

 

Folkkyrkans kropp

Eckerdal, Jan. Folkkyrkans kropp. Einar Billings ecklesiologi i postsekulär belysning. Artos 2012.

 

Ordet folkkyrka har under de senaste hundra åren varit ett
mycket inflytelserikt begrepp inom Svenska kyrkan. Det har
med tiden blivit ett av de mer framträdande orden i Svenska
kyrkans beskrivning av sig själv. Men vad har folkkyrkobegreppet
fått för konsekvenser ifråga om hur Svenska kyrkan
konkret tar sig uttryck i vår tid? Den här boken ger en analys av av Einar Billings folkkyrkoteologi, I fokus står frågan om hur folkkyrkoteologin tänker sig att kyrkan rent faktiskt tar plats i världen, eller med andra ord: vad som är folkkyrkans sociala kropp. Med hjälp av ett antal nutida kyrkoteologiska
tänkare, diskuteras sedan vad detta folkkyrkoteologiska arv
får för konsekvenser i en ny och delvis mycket annorlunda
tid än den som Billings folkkyrkovision formulerades i.

 

Mer information: jan.eckerdal@svenskakyrkan.se

 

 

Anne-Louise Eriksson. Att predika en tradition. Om tro och teologisk literacy. Lund: Arcus, 2012.

Vad tror svenska kyrkan på? Hur formuleras denna tro idag? Och sker det på ett begripligt och trovärdigt sätt? Genom att använda begreppet ”literacy” (som handlar om att kunna uppfatta, tolka och kommunicera meningen med vad som sägs) behandlar Anne-Louise Eriksson hur Svenska kyrkans tro formuleras idag. Tro och tradition är inget en gång för alla givet. För att en tradition skall förbli levande måste den relateras till samtiden. Så hur utvecklar och kommunicerar dagens präster Svenska kyrkans tradition?

Mer information:     goran.gunner@svenskakyrkan.se

 

Göran Gunner. Folkmordet på armenier. Sett med svenska ögon. Skellefteå: Artos & Norma, 2012.

Samtida svenska diplomater, missionärer, resenärer, politiker och författare har lämnat uppgifter om vad som hände under folkmordet 1915-1916 liksom under massakrerna 1894-1896 och om arbetet med att rädda överlevande och flyktingar. I boken använder Göran Gunner detta material för att få en tydlig bild av det folkmord som drabbade armenierna och andra kristna minoriteter i det dåvarande ottomanska imperiet.

Mer information goran.gunner@svenskakyrkan.se

 

Johanna Gustafsson Lundberg. Medlem 2010. En teologisk kommentar. Svenska kyrkans forskningsenhet, 2012.

För drygt 10 år sedan ändrades relationerna mellan staten och Svenska kyrkan och kyrkan fick en ny roll. Men hur ser denna nya roll ut? För att söka svar gjordes en medlemsundersökning år 2004 som sedan har förnyats och byggts ut till en mycket omfattande enkätundersökning år 2010 – ”Medlem 2010”.

I boken" Medlem 2010. En teologisk kommentar" analyserar Johanna Gustafsson Lundberg de skrivna svar som var möjliga att ge i ”Medlem 2010”. Vad sägs i enkätsvaren om relationen mellan att bevara traditionen och förändra den? Hur kan enkätsvaren tolkas utifrån Luthersk tradition och antropologi. Vad är det att vara folkkyrka i Sverige idag? Är det möjligt att betrakta kristen tradition som en struktur för ”erkännande”? 

Mer information: johanna.gustafsson-lundberg@teol.lu.se


Matz Hammarström, Elisabeth Gerle och Peter Gärdenfors. Människan sedd - genom olika vetenskapliga prismor. Nora: NyaDoxa, 2011.

Vår tid beskrivs som postmetafysisk, men även som postsekulär. Detta öppnar för nya samtal
mellan forskare från olika områden. Elisabeth Gerle tog därför tillsammans med Peter Gärdenfors initiativ till att bjuda in ett antal forskare från biologi, humaniora och teologi för
att ge olika perspektiv på människan. I samband med att det 2009 var 200 år sedan Charles
Darwin föddes och 150 år sedan hans bok On the Origin of Species publicerades ordnades ett
symposium i Lund om Darwin och människosyn. I arbetsgruppen ingick Antje Jackelén, KG
Hammar och Catharina Stenqvist. Denna antologi är ett resultat av symposiet .

I boken medverkar: Elisabeth Gerle, Alf Gornborg, Peter Gärdenfors, Matz Hammarström, Antje Jackelén, Mikael Stenmark, Catharina Stenqvist, Nils Uddenberg och Kristin Zeiler.

Mer information: elisabeth.gerle@svenskakyrkan.se

 

Cristina Grenholm. Motherhood and Love: Beyond the Gendered Stereotypes of Theology.
Grand Rapids: Eerdmans, 2011.

I denna bok ställer Cristina Grenholm frågan: Är det möjligt att nytolka de bibliska bilderna av
moderskap så att de inte leder till fortsatt underordning av kvinnor? Många uppfattar att
det föreligger en konflikt mellan feminism och teologi. I denna bok kombineras systematisk
teologi, genusvetenskap och bibeltolkning så att ett tolkningsutrymme skapas bortom
könsstereotyper och dogmatiska låsningar. Resultatet är att den som samtidigt förhåller sig
kritiskt och konstruktivt till kristen tradition har mycket att hämta där. Det är den mänskliga
sårbarheten som gör kärleken nödvändig.

Boken är en reviderad översättning av Moderskap och kärlek: schabloner och tankeutrymme i feministteologisk livsåskådningsreflektion, (Stockholm:Nya Doxa, 2005).

Mer information: cristina.grenholm@svenskakyrkan.se


Susanne Olsson och Hanna Stenström.Levande ord. Tolkningar av abrahamitiska
källtexter. Lund: Studentlitteratur, 2011.

Levande ord är ett fristående komplement till Hanna Stenströms Att tolka Bibeln och
Koranen. Konflikt och förhandling. (Lund:Studentlitteratur, 2009). Även i Levande
ord behandlas centrala texter ,och tolkningar av centrala texter, i judendom, kristendom och
islam, men fokus ligger inte enbart på Bibeln och Koranen. Här behandlas också exempelvis
litteratur om profeten Muhammed som är viktig i islam men inte ingår i Koranen samt evangelier som inte ingår i Nya testamentet. Några artiklar berör religionsdialog, i andra visas exempel på feministiska tolkningar i judendom, kristendom och islam, och avslutningsvis ges exempel på mystik från alla tre traditionerna.

I boken medverkar Mattias Dahlén, Christer Hedin, Göran Larsson, Susanne Olsson, Simon
Sorgenfrei, Catharina Stenqvist, Hanna Stenström, Jesper Svartvik, Jonas Svensson och
Johan Åberg.

Mer information: hanna.stenstrom@svenskakyrkan.se

 

Karin Jarnkvist. När jag gifter mig ska jag göra det på riktigt. Berättelser om barn, brudar och bröllop. Umeå: Umeå Universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2011.

Under 2000-talet har antalet vigslar stadigt ökat i Sverige. Varför väljer unga att gifta sig? Vilka föreställningar har de om sig själva som brudar och brudgummar? Vad avgör vilken vigselform ett par väljer?Vad kan vigseln betyda för brudpar?
  
Frågorna är centrala i den här studien, där män och kvinnor i åtta heterosexuella par intervjuas om sina bröllop. Några gifter sig borgerligt, andra enligt Svenska kyrkans ordning. 
  
I jämförelsen mellan borgerlig respektive svenskkyrklig vigsel synliggörs de intervjuades föreställningar om vad ett ”riktigt” bröllop är. Både kulturella, religiösa, ekonomiska och sociala faktorer har betydelse för vilken vigselform paret väljer. Normerna kring bröllop färgar de intervjuades föreställningar om hur brud och brudgum ska bete sig och framträda i bröllopssammanhanget. Bröllopet blir – visar det sig – i flera stycken ett undantag från parens vardagliga strävan efter jämställdhet.

Tidigare religionssociologisk forskning har i hög grad beskrivit riten som förmedlare av bestämda värderingar och normer. Här visas att vigseln lever med sin tid och får de innebörder som deltagarna själva lägger i den. Avhandlingen kan fungera som ett verktyg för den som vill förstå vad relationer och ritualisering kan betyda för unga i dagens Sverige.

Mer information: karin.jarnkvist@religion.umu.se

 

Göran Gunner & Kjell-Åke Nordquist (eds): An Unlikely Dilemma. Constructing a Partnership Between Human Rights and Peace-Buildning. Eugene, Oregon: Pickwick 2011.

I en värld där olika typer av konflikter är vanligt förekommande är mänskliga rättigheter och fredsbyggande nyckelbegrepp i såväl den globala som den lokala strävan efter fred och utveckling. Men en inte alltför ovanlig erfarenhet hos individer och stater är att begreppen ofta står i spänning till varandra. Rättvisa och försoning är de varandras motsatser eller…? Boken behandlar, med utgångspunkt i fem fallstudier, hur man lokalt och internationellt hanterar denna och liknande frågor.

Mer info: goran.gunner@svenskakyrkan.se


Niclas Blåder: Barnen i Svenska kyrkan. Teologiska reflektioner om en kyrklig praktik. Stockholm: Verbum, 2011.

Boken är en didaktisk studie i två församlingar. Anställda, förtroendevalda och föräldrar har i intervjuform svarat på frågorna vad, hur och varför man gör som man gör i den verksamhet församlingen bedriver för barn 0-13 år.

Underökningen visar att det finns olika motiv för den verksamhet som bedrivs. Även en och samma person använder olika motiv vid olika tillfällen. Motiven kan generellt förstås som ”religiösa” och ”sociala”. Det visar sig också att motiven kan ha olika karaktär ”formande” och ”frigörande”- Studien pekar på vikten av att motiven och karaktärerna inte skiljs åt utan hålls ihop. En kyrklig didaktik bör sträva efter att härbärgera helheten.

Mer info: niclas.blader@svenskakyrkan.se


Arne Fritzson: Omvänd dig och bli som ett barn och lägg bort det barnsliga. Systematiska teologiska reflektioner utifrån utvecklingspsykologiska perspektiv. Svenska kyrkan, forskningsenheten.
Boken kan laddas ned från www.svenskakyrkan.se/forskning/publikationer

I boken tar Arne Fritzson sin ansats i några av utvecklingspsykologins portalfigurer för att utifrån deras teorier om barnets utveckling diskutera hur en kristen gudstro kan utvecklas och förstås. Barn, mognad och tolkning är centrala begrepp. Barnen kan visa oss vägen till en andra naivitet där en mogen människa kan vara ”ansvarsfullt naiv” och på så sätt nå en djupare förståelse av tillvaron.

Mer info: niclas.blader@svenskakyrkan.se


Mikael Larsson: I begynnelsen var barnet. En läsning av 1 och 2 Mosebok. Svenska kyrkan, forskningsenheten.
Boken kan laddas ned från www.svenskakyrkan.se/forskning/publikationer

Bibelns texter ger uttryck för vitt skilda uppfattningar om barnets ställning i familjen eller i trosgemenskapen.  Å ena sidan representerar barnen Guds välsignelse och folkets framtid. Relationen mellan barn och förälder tillhör de vanligaste metaforerna för relationen mellan Gud och människa. Å den andra sidan får barnet också symbolisera bristande mognad i trosfrågor. Studien identifierar och reflekterar kritiskt över olika föreställningar och förhållningssätt gentemot barn i biblisk tradition.

Mer info. niclas.blader@svenskakyrkan.se


Niclas Blåder (red.): Och han tog dem i famnen. Texter om barn i kyrka och teologi. Svenska kyrkan, forskningsenheten.
Boken kan laddas ned från www.svenskakyrkan.se/forskning/publikationer

I boken finns sex bidrag om barn och teologi från Svenska kyrkans forskardagar 2009 publicerade. Texterna spänner över vitt skilda ämnen som till exempel barn och kommunion, fallgropar för ledaren vid barnverksamhet och barnens roll vid bröllop. Författarna består av såväl inhemska som internationella forskare.

Mer info. niclas.blader@svenskakyrkan.se


Ninna Edgardh: Gudstjänst i tiden. Gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968-2008. (Forskning för kyrkan 12) (Lund: Arcus 2010.)

I Gudstjänst i tiden skildras förändringarna i Svenska kyrkans gudstjänstliv 1968–2008, en period av stora omvälvningar i kyrkan, i samhället och i världen i stort. Boken skildrar ett gudstjänstliv som gått från enhetlighet till mångfald i utbud och uttrycksformer. Långt fler än tidigare tar idag aktiv del i gudstjänsternas förberedande och genomförande. Allt fler firar nattvard – och allt oftare. I hög grad håller människor också fast vid traditionella kyrkliga riter när det gäller livets stora händelser. Samtidigt minskar deltagandet i söndagens regelbundna gudstjänster. Är detta en nödvändig konsekvens av det vi kallar sekularisering? Vilka alternativ finns i diskussionen om gudstjänstlivet i framtiden? Dessa frågor diskuteras i boken. Samtidigt löper som en röd tråd genom skildringen den grundläggande frågan om varför den kristna kyrkan egentligen firar gudstjänst.

Mer info: ninna.edgardh@svenskakyrkan.se

 

Bokomslag Farlig förenkling.

 

Elisabeth Gerle:  Farlig förenkling - Om religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna (Nora, Nya Doxa, 2010  s 223.)

Boken hävdar att vissa förenklingar är farliga. Dels förenklingar som ser människor utifrån en enda kategori som muslim, invandrare, kristen, ateist eller svensk, dels förenklingar som hävdar att upplysningsarvet är oberoende av religion och kultur. Utifrån en internationell forskningsdebatt hävdar författaren att religion och filosofi ömsesidigt påverkat varandra i västvärldens historia.

Boken utgår från att ord är viktiga. De påverkar hur vi tänker och handlar. De påverkas också av sitt sammanhang. Genom att studera vilka ord som framhävs och vilka som tonar bort, vilka som används ofta och i vilka sammanhang genomförs en retorikanalys av två olika grupper. Båda förhåller sig till religion. Det politiska partiet Sverigedemokraterna vill använda sig av Svenska kyrkan som ett värn gentemot islam. Den religionskritiska organisationen Humanisterna talar primärt om religion i samband med förtryck, inskränkning och ofrihet.  Båda dessa grupper, som är helt olika, bidrar till farliga förenklingar som riskerar att framställa det svenska som alltför enhetligt. Denna strategiska kommunikation riskerar med Habermas ord att utarma det offentliga samtalet istället för att se hur exempelvis talet om mänskliga rättigheter innebär räddande översättningar av ursprungligen religiösa tankar om människovärde, respekt och tolerans.

 

 

                      På spaning...från Svenska kyrkans forskardagar 2009

På Spaning...Från Svenska kyrkans forskardagar 2009

Redaktör: Hanna Stenström
(Stockholm Verbum 2010, 383 s.)

Hur kan kyrkor och andra religiösa gemenskaper bidra till fred och försoning? Och vad kan ”försoning” innebära i ett politiskt sammanhang, när ett samhälle ska börja fungera efter en tid av krig eller diktatur? Hur besvarar kristna teologer frågan: Måste man vara kristen för att komma till himlen efter döden? Vad kan Luther säga oss om erotiken, politiken och etiken? Och vill vi ens lyssna?
I På spaning…från Svenska kyrkans forskardagar 2009 ställs och diskuteras en rad frågor om religionernas möjliga roller och uppgifter i en pluralistisk och konfliktfylld värld. Men även frågor om möjligheterna att skapa teologi, tolka verkligheten och hur man idag kan läsa de religiösa
traditionernas texter.

Boken innehåller 22 artiklar hämtade från föreläsningar och seminarier under Svenska kyrkans forskardagar 2009, och vänder sig till alla som vill få en inblick i delar av dagens teologiska forskning. Samtliga författare är verksamma som forskare, såväl i Sverige som internationellt.

Mer info: hanna.stenstrom@svenskakyrkan.se

   

FOR THE SAKE OF THE WORLDFor the Sake of the World. Swedish Ecclesiology in Dialogue with William T. Cavanaugh

Redaktör Jonas Ideström
(Eugene, Oregon: Pickwick Publications 2009, 145 s.)

The church exists for the sake of the world. The crucial ecclesiological question that this book raises is How? How does the church exist for the sake of the world? One can describe the theological reflections in this book as a form of concrete ecclesiology – critical theological reflections on the way the church is manifested in social and historical contexts as a social body. By using concepts like body, Queer, human rights, practices, social process, and space, the manifestations of the concrete church are critically and constructively analyzed from a theological perspective.

Mer info: goran.gunner@svenskakyrkan.se

 

 

Att tolkaAtt tolka Bibeln och Koranen. Konflikt och förhandling.

Redaktör: Hanna Stenström
(Lund: Studentlitteratur 2009, 248 s.)

Denna bok är en vägledning för den som vill veta mer om och förstå dynamiken i islam, kristendom och judendom. I fokus är det faktum att dessa religioners heliga texter skrevs i förmodern tid men anses giltiga även i dag. Å ena sidan betraktar man texterna som heliga eller gudomligt inspirerade. De är en viktig del av religionernas inre och yttre liv. Å andra sidan sanktionerar texterna i vissa stycken förtryck och våld. Hur hanterar anhängarna detta? Boken vänder sig till studerande inom religionsvetenskap och religionshistoria på högskolenivå, samt till alla som är intresserade av judisk, kristen och muslimsk skrifttolkning samt av religionernas roll i samhället.

Mer info: hanna.stenstrom@svenskakyrkan.se

 

 

På spaning... från Svenska kyrkans forskardagar 2007På spaning… från Svenska kyrkans forskardagar 2007

Redaktör: Anne-Louise Eriksson
(FORSKNING FÖR KYRKAN 8)
(Stockholm: Verbum 2008, 423 s.)

Svenska kyrkans forskardagar 2007 samlade mer än hundra forskare som presenterade aktuell kyrkorelevant forskning. I denna bok möter vi 24 av dessa presentationer. På spaning… från Svenska kyrkans forskardagar 2007 syftar till att förmedla kunskap till kyrkan, och erbjuder samtidigt forskarsamhället en översikt av aktuell forskning inom ett antal forskningsområden av relevans för kyrkan. Artiklarna har systematiserats under följande rubriker:

  • Aktuella etiska frågor: Miljö och samlevnad 
  • Systematiskteologiska och filosofiska perspektiv 
  • Folkkyrkor i förändring 
  • Internationella utblickar
  • Förändrade uttryck för tro och tillhörighet
  • Ungdomskultur och kristen tro
  • Kyrkohistoriska horisonter.

Mer info: Anne-Lousie.eriksson@svenskakyrkan.se

 

 

Non-Muslims in Muslim Majority SocietiesNon-Muslims in Muslim Majority Societies. With Focus on the Middle East and Pakistan

Redaktörer: Kajsa Ahlstrand & Göran Gunner
(Eugene, Oregon: Pickwick Publications 2009, 166 s.)

Idag är praktiskt taget alla samhällen multireligiösa och multietniska. I vissa samhällen har denna ”mångkultur” gamla anor i andra är mötet mellan religioner och kulturer ett mer sent påkommet faktum. En viktig fråga rör hur relationen mellan majoritet och minoritet tar sig uttryck i ett mångkulturellt samhälle. Denna bok – som är resultatet av en konferens med såväl kristna som muslimska företrädare – diskuterar frågor som religionsfrihet, sekulär och religiös lagstiftning, interreligiös dialog m.m. i muslimska majoritetssamhällen.

Mer info: goran.gunner@svenskakyrkan.se  

 

 

Vulnerability Churches and HIVVulnerability, Churches, and HIV

Redaktör: Göran Gunner
(Eugene, Oregon: Pickwick Publications 2009, 104 s.)

HIV-pandemin har medfört enorma lidanden för individer, familjer och samhället. I denna kontext behöver kyrkan lyssna och lära och inte minst reflektera kring sitt eget handlande och sin framtid. Denna bok har till syfte att möjliggöra för kyrkan att vara mer HIV- och AIDS-kompetent. Boken inkluderar två slags bidrag. Först presenterar forskare från Botswana, USA, Sydafrika och Sverige sina tankar om teologi, kyrka och HIV. Därefter följer Svenska kyrkans biskopsbrev om HIV i ett globalt perspektiv.

Mer info: Goran.Gunner@svenskakyrkan.se

//