Nämnder och kommitéer

Vart fjärde år utser kyrkomötet en kyrkostyrelse som ansvarar för all övergripande verksamhet, samt olika nämnder och kommittéer som har avgörande inflytande i vissa specifika frågor.

Överklagandenämnden
Svenska kyrkans överklagandenämnd är ett särskilt organ för att ytterst överpröva beslut inom Svenska kyrkan.

Ansvarsnämnden för biskopar
Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar är ett särskilt organ för att pröva frågor om biskopars behörighet att utöva kyrkans vigningstjänst.

Valprövningsnämnden
Svenska kyrkans valprövningsnämnd är ett särskilt organ för att pröva överklaganden av val inom Svenska kyrkan.

Svenska kyrkans teologiska kommitté
Svenska kyrkans teologiska kommitté är ett forum som i seminarieform arbetar med fördjupad teologisk reflektion i aktuella frågor. 

 

//