Böcker för nedladdning

Här publiceras löpande böcker och material som är anpassat för nedladdning.

 

Svenska kyrkan som kulturarv

Denna rapport utgör en unik och viktig översikt av den forskning om Svenska kyrkan som kulturarv som producerats 2009-2014. Rapporten är framställd vid Göteborgs universitet av Erika Persson, Eva Löfgren & Ola Wetterberg på uppdrag av Svenska kyrkans forskningsenhet.

Ladda ner rapporten här 

Majoritetssamfund och minoritetsgrupp

Svenska kyrkan har haft en stark maktposition i svensk historia. Detta har blivit särskilt tydligt i förhållande till minoritetsgrupper som romer, resande och samer. I denna rapport undersöks Svenska kyrkans verksamhet
som berört romer och resande under första hälften av 1900-talet.

 

 

 

Svenska kyrkans förhållande till romer och resande ca 1900–1950

Svenska kyrkan har av tradition och enligt lag haft betydande
inflytande i lokalsamhället; kyrkliga företrädare satt ofta med
i de sociala nämnderna och man har också ansvarat för folkbokföringen.
Kyrkan har med andra ord haft makt att identifiera och kategorisera, och på andra sätt påverka vardagslivet för bland annat romer och resande. I denna viktiga rapport författad av av Ida Ohlsson Al Fakir beskrivs delar av Svenska kyrkans verksamhet som explicit eller implicit berört romer och resande under perioden 1900 till 1950.

Ladda ner rapporten om Svenska kyrkans förhållande till romer och resande här

 

Folkkyrkoforskning

Folkkyrkobegreppet är ett omstritt begrepp. Kan man i en tid präglad av mångkultur, globalisering, medlemsutträden och sekularisering fortfarande tala om Svenska kyrkan som en folkkyrka? Hör inte begreppet hemma i en svunnen tid då Sverige fortfarande var homogent och kristet? Forskningsenheten erbjuder två böcker som kan bidra till resonemang om detta.

 

Folkkyrka nu? Samtal om utmaningar och möjligheter 

Samtalsboken Folkkyrka nu? vill öppna upp för nya sätt att tänka folkkyrkan. Boken har redigerats av Urban Claesson och har sitt ursprung i en serie möten om folkkyrkan i tre olika stift. Förhoppningen är att boken kan bidra till fortsatta samtal om Svenska kyrkan som folkkyrka även för framtiden.

 

Ladda ner Folkkyrka nu?

 

 

 

 

Folkkyrkotanken - innehåll och utmaningar

I boken Folkkyrkotanken - innehåll och utmaningar presenteras studier
av folkkyrkotanken som gjorts under 2000-talet. Syftet är
att ge en kort och introducerande översikt till dess historiska
bakgrund och teologiska innehåll.

Förhoppningsvis kan översikten både ge en ökad förståelse
för hur idéer om folkkyrkan kan ta sig uttryck och inspirera
till fördjupad reflektion, samtal och läsning. 

Ladda ner Folkkyrkotanken

 

 

Medlem 2010

Svenska kyrkan har ungefär sex miljoner medlemmar. Och varje medlem har sin egen berättelse om varför man är med i kyrkan, vad man längtar efter och vill med sitt medlemskap. För drygt 10 år sedan ändrades relationerna mellan staten och Svenska kyrkan och kyrkan fick en ny roll. Men hur ser denna nya roll ut? För att söka svar gjordes en medlemsundersökning år 2004 som sedan har förnyats och byggts ut till en mycket omfattande enkätundersökning år 2010 – ”Medlem 2010”. Studien presenteras i boken Svenska kyrkans medlemmar av Jonas Bromander – chef på Svenska kyrkans analysenhet – och är utgiven på Verbum år 2011.

I enkätundersökningen fanns också möjlighet att lämna egna fritt formulerade svar. Dessa har nu analyserats av Johanna Gustafsson Lundberg utifrån teologiska utgångspunkter för att se vad de säger om Svenska kyrkan av idag.

 

Medlem 2010. En teologisk kommentar.

TD Johanna Gustafsson Lundberg har i boken Medlem 2010. En teologisk kommentar analyserat de skrivna svar som var möjliga att ge i enkä-tundersökningen ”medlem 2010”.

Vad sägs i enkätsvaren om relationen mellan att bevara traditionen och förändra den? Hur kan enkätsvaren tolkas utifrån Luthersk tradition och antropologi. Vad är det att vara folkkyrka i Sverige idag? Är det möjligt att betrakta kristen tradition som en struktur för ”erkännande”? 

Ladda ner Medlem 2010. En teologisk kommentar 

 

 

Teologisk forskning om och kring barn

Under lång tid har den teologiska forskningen om och kring barn varit märkligt eftersatt. Men detta faktum ska nog inte enbart skyllas på den teologiska forskningen utan måste ses som ett mer allmänt fenomen. Barn har sällan en framträdande roll inom politik, samhällsliv och forskning. Under senare tid har dock en ändring kunnat skönjas såväl nationellt som internationellt. Inte minst är det synligt inom kyrka och teologi.

I Svenska kyrkans kyrkoordning som började gälla vid millennieskiftet står det i första avdelningens inledning: ”I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet”. För att dessa ord också ska kunna få bäring i verkligheten har Svenska kyrkan sedan några år tillbaka satsat stort och brett på att arbeta med, och reflektera kring, barn och barnens roll i teologi och kyrkoliv.

Som ett led i detta har Forskningsenheten vid kyrkokansliet på olika sätt arbetat med frågorna. Ett av resultaten är de tre nedanstående skrifterna.

 

Omslag till I begynnelsen var barnet

I begynnelsen var barnet

EN LÄSNING AV 1 OCH 2 MOSEBOK

TD Mikael Larsson har gjort en exegetisk undersökning av 1 och 2 Mosebok vad gäller barn.
Studien visar att bilden som ges av barnet inte är entydig utan mycket komplex. Texterna visar på en stor erfarenhetsbank som skulle kunna reflekteras vidare kring och också användas idag på ett tydligare sätt än det kanske görs i teologin men också i kyrka och gudstjänst. 

Ladda ned I begynnelsen var barnet (observera att filen är 18 MB)

 

Omslag till Och han tog dem i famnen

 Och han tog dem i famnen…

TEXTER OM BARN I KYRKA OCH TEOLOGI

I boken presenterar sex forskare, svenska och internationella, var sin text där barnet står i centrum.
Texterna har sitt ursprung i Svenska kyrkans forskardagar 2009 där ett spår, med knappt 20 bidrag, behandlade barn och teologi. Texterna i antologin spänner över vitt skilda ämnen som till exempel barn och kommunion, fallgropar för ledaren vid barnverksamhet och barnens roll vid bröllop.

Red Niclas Blåder

Ladda ned Och han tog dem i famnen (pdf)

 

Omslag till Omvänd dig och bli som ett barn och lägg bort det barnsliga

 Omvänd dig och bli som ett barn och lägg bort det barnsliga

SYSTEMATISKA TEOLOGISKA REFLEKTIONER UTIFRÅN UTVECKLINGSPSYKOLOGISKA PERSPEKTIV

Genom att använda utvecklingspsykologin som bas gör TD Arne Fritzson en systematisk teologisk studie där han diskuterar
hur religiös tro kan förstås och ges mening. Barn, mognad och
tolkning blir centrala begrepp. Barn kan visa oss vägen till en
andra naivitet där en mogen människa kan vara ”ansvarsfullt
naiv” och på så sätt nå en djupare förståelse av tillvaron.

Ladda ned Omvänd dig och bli som ett barn (pdf)

 

//